Reklamacje i zwroty

Szanowny Kliencie, jeżeli znalazłeś się na tej stronie, oznacza to, że najprawdopodobniej coś poszło nie tak w realizacji zamówienia i nie jesteś zadowolony z dokonanego zakupu. Nie ma jednak powodów do zdenerwowania! Nasza firma szanuje Twoje prawa. Poniżej zamieściliśmy informacje, które pozwolą Ci szybko i wygodnie złożyć reklamację lub dokonać zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

  • pisemnie na adres: SAM-NET Rafał Kochanowski; Bydgoska 1, 89-120 POTULICE;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@salonmeblowy.net

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo stanowi załącznik do regulaminu Sklepu Internetowego. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo zakupioną rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres: SAM-NET Rafał Kochanowski; Bydgoska 1, 89-120 POTULICE;, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku produktów, które nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą (przesyłki gabarytowe), mogą Państwo ponieść wyższe koszty ich odesłania, zgodnie z poniższym przykładowym cennikiem jednego z przewoźników: https://www.sendit.pl/cennik/cenniki-krajowe/fedex. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zawarte w tym komunikacie zapisy dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zwroty towaru przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy w PDF

Reklamacje

Jak złożyć reklamację

Wszystkie reklamacje dotyczące produktów lub sklepu internetowego możesz złożyć:

  • pisemnie na adres:SAM-NET Rafał Kochanowski; Bydgoska 1, 89-120 POTULICE;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@salonmeblowy.net
Przesłanie lub zwrot produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: SAM-NET Rafał Kochanowski; Bydgoska 1, 89-120 POTULICE.

Co napisać w reklamacji

Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;
  2. żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz
  3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub produkt) związane z przedmiotem reklamacji.

Możemy także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez nas.

Kiedy otrzymasz odpowiedź na reklamację

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

Gdzie znajdziesz regulacje prawne dotyczące reklamacji

Podstawa i zakres odpowiedzialności za zgodność produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Mamy dwa rodzaje odpowiedzialności za zgodność produktu z umową:

  • ustawową Sprzedawcy – jest to odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa, poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, gdzie jest ona uregulowana, tej odpowiedzialności nie można wyłączyć w przypadku konsumentów;
  • umowną (np. gwarancja udzielana przez gwaranta) – jest to odpowiedzialność dodatkowa, ma zastosowanie w przypadku, gdy dany produkt jest objęty np. gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta). Szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji znajdziesz w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji;

Poniżej znajdziesz szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie przepisów prawa - w zależności od rodzaju produktu (rzecz ruchoma, treść lub usługa cyfrowa) oraz w zależności od daty zawarcia umowy (do 2022 r., czy od 2023 r.):

Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad. Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) , z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.

Reklamacja z tytułu braku zgodności towaru z umową

Schemat reklamacji z tytułu braku zgodności towaru z umową, dotyczący umów zawieranych na odległość.
Poniższe przepisy mają charakter obligatoryjny.

Stwierdzenie istnienia braku zgodności towaru z umową

Podstawą odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec konsumenta jest brak zgodności towaru z umową (art. 43a i 43b u.p.k.). Jeżeli niezgodność towaru z umową zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania towaru, domniemywa się, że niezgodność istniała w chwili dostarczenia towaru. Odpowiedzialność sprzedawcy trwa 2 lata, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jest dłuższy (art. 43c u.p.k.). Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodnie z umową: nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, ponadto jest dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami. Towar powinien być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które zostały udostępnione konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku zgodności towaru z umową, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru. Przedsiębiorca ponosi również odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez przedsiębiorcę lub na jego odpowiedzialność.

Złożenie oświadczenia (reklamacji)

Skuteczne złożenie reklamacji wiąże się z precyzyjnym wyartykułowaniem żądania w stosunku do przedsiębiorcy. Konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru na nowy. W dalszej kolejności konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Ustawodawca nie wprowadza żadnej konkretnej formy oświadczenia, jednak dla celów dowodowych powinno być złożone na trwałym nośniku (pisemnie lub w formie elektronicznej).

Informacje dodatkowe

Istnieją cechy typowe dla mebli drewnianych i tapicerowanych, o których warto wiedzieć, gdyż nie są one podstawą do reklamacji.

Co musisz wiedzieć o drewnie dębowym? Dopuszczalne są różnice w odcieniu zakupionych mebli w stosunku do prezentowanych na zdjęciach i ekspozycjach spowodowane ich pochodzeniem z różnych partii produkcyjnych. W granicach normy są różnice w odcieniu usłojenia drewna, co jest potwierdzeniem naturalności i niepowtarzalności produktu Dopuszczalne są różnice w wybarwieniu drewna wynikające z naturalnej różnorodności usłojenia i struktury drewna oraz wynikające z różnych warunków siedliskowych drzew użytych do produkcji, a także zróżnicowanego przyjmowania przez nie barwnika. Nasze stoły wykonujemy z dębu dzikiego. Dąb ten posiada naturalne sęki i pęknięcia w drewnie wypełnione czarnym komponentem (szpachlówką do drewna).

W trakcie użytkowania (np. stołów rozkładanych) może wystąpić różnica w kolorze części zewnętrznej i części osłoniętej z powodu wpływu promieni UV. W stołach rozkładanych wymiary blatu oraz wkładki mogą nieznacznie się różnić. Różnice w wymiarze mogę również powstać w trakcie użytkowania. Zimno, ciepło i wilgotność również mają wpływ, gdy jest sucho - drewno kurczy się, a gdy jest wilgotno - rozszerza. Dlatego bardzo ważne jest przestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji mebli drewnianych dołączonych do zakupionych wyrobów.

Mogą istnieć różnice w meblach domawianych do wyrobów już użytkowanych ze względu na naturalne procesy starzenia w meblach użytkowanych, jak również ze względu na zmianę technologii konstrukcji, wykończenia lub cech materiałów użytych do produkcji.

Normalnym stanem rzeczy są niewielkie różnice pomiędzy zamawianymi próbkami a gotowym meblem. W przypadku próbek wybarwień rozbieżności wynikają z charakteru materiału (próbki przygotowujemy na fornirze dębowym, którego cechą jest wyrazista struktura słoi), usłojenia, warstw bejcy (na gotowym meblu jest ich więcej niż na próbce). Producenci materiałów obiciowych zastrzegają możliwość wystąpienia różnic między partiami tkanin, skór i ekoskór, stąd dopuszczalne są również subtelne niezgodności między próbką obicia a produktem finalnym.

W stołach rozkładanych wymiary blatu oraz wkładki mogą nieznacznie się różnić. Różnice w wymiarze mogą również powstać w trakcie użytkowania.

GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE: Uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku niewłaściwego, bądź niezgodnego z zasadami użytkowania, czyszczenia, przechowywania i konserwacji mebli. Zmiany zachodzące w meblach, będące efektem naturalnych procesów (np. zmiany koloru drewna w trakcie eksploatacji, zróżnicowane zużycie spowodowane nierównomierną eksploatacją poszczególnych powierzchni). Za wadę drewna nie są uznawane nierówności, sęki, drobne pęknięcia czy przebarwienia, jak np. błyszcz.

Istotne uwagi dotyczące tapicerek, w szczególności skóry tapicerskiej. Każdy błam skóry jest inny i unikalny i posiada znamiona świadczące o jego naturalnym pochodzeniu. Za wadę skóry nie uznaje się zagnieceń, żył, zmarszczek, blizn, różnic faktury, ugryzień, różnic w odcieniach, rozstępów. Pojęcia te obrazuje grafika https://www.salonmeblowy.net.pl/CMS/Data/Aktualnosci/588/2697_org.jpg pochodząca z tego artykułu https://www.salonmeblowy.net.pl/akt,0,588/jak-pielegnowac-skory-tapicerskie-.ehtml

Pobierz formularz reklamacji w PDF

PLATFORMA ODR

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.